Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 12 tháng 11 năm 2019

 » Khảo thí-KĐCL » XET TOT NGHIEP