Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 14 tháng 11 năm 2019

 » Tài nguyên » BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
CHỈ ĐẠO TỰ HỌC CT BDTX NĂM HỌC 2015-2016

           PHÒNG GD & ĐT TP HUẾ   TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          Số :        /HD BDTX-HV Huế, ngày 17  tháng 8  năm 2015                                                                                       Về việc tự học...

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016

                       KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2015-2016 Năm học 2015-2016, học tập, nghiên cứu, áp dụng và làm bài thu hoạch theo 3 nội dung như sau: -...

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015

Năm 2014-2015, học tập, nghiên cứu, áp dụng và làm bài thu hoạch theo 3 nội dung - Công tác chủ nhiệm lớp; - Bồi dưỡng chính trị đầu năm học và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện...

TÀI LIỆU

Tài liệu BDTX năm học 2014-2015 đã được tải lên, đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên tra cưu, học tạp và làm bài thu hoạch theo đúng kế hoạch.