Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

 » Lịch báo giảng » Tổ T.dục-Nhạc-Họa »