Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 12 tháng 11 năm 2019

 » Lịch báo giảng » Tổ Lý-C. nghệ »