Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

 » Kế hoạch » Kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược

K.H.C.L