Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

 » Hoạt động ngoài giờ lên lớp » Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

K.H XÂY DỰNG THTT
Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, tiếp tục giai đoạn 2008-2013 của phong trào "Xây dựng trường ...