Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 14 tháng 11 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Tổ Ngoại Ngữ

Tổ Ngoại Ngữ